Adatvédelmi Szabályzatunk


A FELHASZNÁLÁSI JOG TERJEDELME

Ön a jelen szerződés alapján mely létre jön a regisztráció által nem kizárólagos és nem korlátlan felhasználási jogot, engedélyt szerez az ONLINE TANODA WEBLAPON FELTÖLTÖTT INGYENES ANYAGOK felhasználására.

A felhasználási jog nem kizárólagos, mert a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY jogtulajdonos mint az ONLINE TANODA WEBLAP kezelő arra vonatkozóan saját maga részére is teljeskörű felhasználási jogot tart fenn, továbbá harmadik személyek részére is felhasználási engedélyt adhat.

A felhasználási jog továbbá korlátozott, figyelemmel arra, hogy az Ön részére biztosított felhasználási engedély kizárólag a Felhasználási Célból, az Ön saját nevében, saját tevékenységi körében történő felhasználásra terjed ki, kizárólag a Felhasználási Célnak megfelelő felhasználási módra és mértékre, felhasználószámra, és az Ön által birtokolt számítógépekre korlátozódik. Ön jogosult az ONLINE TANODA WEBLAPon megjelenő oktatási anyagot több számítógépen telepíteni és futtatni, amennyiben ez nem haladja meg a kereskedelmi feltételek szerint meghatározott számú felhasználót.

A jelen szerződés alapján az ONLINE TANODA WEBLAPON LELTÖLTÖTT OKTATÁSI DOKUMENTUMOK tulajdonjoga nem száll át Önre.

Ön az ONLINE TANODA WEBLAP regisztráció által az ott megjelenő oktatási dokumentumokat, másolásával vagy felhasználásával a jelen Szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 • Az oktató anyagok a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön nem jogosult a márkákra, szerzői jogokra, bizalmas jellegre, vagy más, oltalmi jogokra vonatkozó utalásokat a dokumentumokról eltávolítani, illetve azokat nem jogosult módosítani.
 • Az ONLINE TANODA WEBLAP tekintetében kifejezetten át nem engedett összes jogot, illetve felhasználási módot fenntartja.
 • Ön elfogadja, hogy nem lehet harmadik fél haszonélvezője a jelen szerződésnek.
 • Ön köteles az ONLINE TANODA WEBLAPON megjelenő dokumentumokat olyan módon használni, hogy a használat során - függetlenül a DOKUMENTUM számától, példányszámától vagy felhasználószámától - a jelen szerződés rendelkezéseit minden példány vonatkozásában betartja és betartatja.
 • A működőképesség érdekében Ön köteles olyan működési környezetet kialakítani, amelyben az ONLINE TANODA WEBLAP rendeltetésszerű használatának lehetősége folyamatosan biztosított. Az ONLINE TANODA WEBLAP működését lehetővé tevő egyéb eszközök, kiegészítő szoftverek, tartalmak (pl. operációs rendszer, böngésző, aláírás-létrehozó eszköz) beszerzéséért Ön a felelős, és a beszerzés az Ön költségére történik. Ön kizárólagosan felelős bármely, a számítógépes rendszerben vagy más eszközben keletkező kárért vagy adatvesztésért, mely az ilyen kiegészítő weblapok, tartalmak letöltéséből és használatából ered.
 • Az Ön felhasználási joga különösen nem biztosít az Ön részére jogot a következőkre: - nem választhatja szét az ONLINE TANODA WEBLAP összetevőit, nem kerülheti meg a weblapon feltöltött dokumentumok eredetét, sem a hozzá kapcsolódó semelyik technikai védelmi intézkedést; - nem fejtheti vissza, nem fordíthatja vissza, nem elemezheti, nem hackelheti meg, nem zsákmányolhatja ki az ONLINE TANODA WEBLAP semelyik olyan összetevőjét, algoritmusát, szoftverét, illetve semelyik aspektusát, valamint nem nyerheti vissza, nem módosíthatja ezek forráskódját. Jelen szerződés céljával összefüggésben a " visszafejtés" magában foglalja a visszafejtést, lefordítást, szétbontást, szétszerelést, titkosítás feloldását vagy lebontást mind az adatok, mind a weblap (beleértve az interfészeket, protokollokat és bármely más adatot, amely olyan programokban található vagy amelyet a programokkal együtt használnak, akár szoftver kódnak tekintendők, akár nem), mind bármely szolgáltatás vagy hardver tekintetében, továbbá bármely olyan hozzáférési vagy konvertálási módszer vagy eljárás tekintetében, amely információt, adatot vagy szoftvert valamilyen formából ember által olvasható formává alakít; - nem jogosult az ONLINE TANODA WEBLAP az eredeti programnyelvről eltérő programnyelvre átírni; - nem teheti közzé, nem hozhatja nyilvánosságra, nem másolhatja le (kivéve biztonsági másolatot képező másolást), nem terjesztheti, illetve nem alakíthatja, dolgozhatja át az ONLINE TANODA WEBLAP platformját kivéve, ha erre a Jogtulajdonos (jogtulajdonos: DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY) kifejezetten írásban engedélyt ad; - nem adhatja bérbe, lízingbe, vagy kölcsönbe, nem adhatja tartós bérletbe, nem értékesítheti, nem exportálhatja, nem adhatja semmilyen jogcímen másnak a birtokába, vagy használatába a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY kifejezett írásbeli engedélye nélkül; - önállóan nem használhatja fel, illetve nem hasznosíthatja az ONLINE TANODA WEBLAP semmilyen, a jelen szerződésben kifejezetten meg nem nevesített módon.
 • Ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja, a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY mint üzemeltető ONLINE TANODA WEBLAP és jogtulajdonos beleértve az azokról - akár jogszerűen vagy jogellenesen - készített másolatokat és részmásolatokat.
 • Ön teljes körű felelősséget vállal azon biztonsági intézkedések meghozataláért az Ön számítógépes rendszeréhez kapcsolódóan, amelyek szükségesek ahhoz, hogy illetéktelen személyek az ONLINE TANODA WEBLAP ne férhessenek hozzá.
 • Ön köteles kártalanítani és a kárfelelősség alól mentesíteni az ONLINE TANODA WEBLAP annak szállítóit, jogutódait, kapcsolt vállalkozásait, megbízottjait, felhatalmazott forgalmazóit, vállalkozóit, valamint ezek tisztségviselőit és alkalmazottait és bármely harmadik személyt valamennyi olyan követelés, kár, veszteség, költség és kiadás vonatkozásában (beleértve az indokolt ügyvédi díjakat és költségeket is), amelyek a fentebb felsoroltaknál merülnek fel az Ön magatartásából vagy mulasztásából fakadóan. Ön köteles a fentebb felsoroltak felé közvetlenül helytállni az Önnek felróhatóan keletkező károkért.

SZERZŐI JOGI KIKÖTÉSEK

 • Az ONLINE TANODA WEBLAP szerzői joga (beleértve, de nem kizárólagosan: a feltöltött dokumentumokba beleépített kép, animáció, videó- és hangfelvétel, zene és szöveg, pszeudokód, forráskód vagy tárgykód, a Szoftver az összes írásos dokumentációja) a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNYT illeti. Az ONLINE TANODA WEBLAP mint oktatási adatbázis ingyenesen licenc alá tartozó a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY összetevőjéhez kapcsolódó szerzői jogok illetik meg, amelyre az ONLINE TANODA WEBLAP licenc alapján a harmadik fél felhasználási joggal rendelkezik.
 • Ön nem szerez szellemi tulajdont vagy egyéb, védelem alatt álló jogot, vagy bármely bizalmas információra vagy üzleti titokra vonatkozó jogot az ONLINE TANODA WEBLAP vagy annak bármely részéhez kapcsolódóan. Továbbá Ön nem szerez semmiféle licencjogot az ONLINE TANODA WEBLAP vagy annak bármely részéhez kapcsolódóan azokon a jogokon kívül, amelyekre vonatkozóan a jelen REGISZTRÁCIÓ ÁLTAL vagy az Ön és az ONLINE TANODA WEBLAP között esetlegesen létrejött valamely más REGISZTRÁCIÓS szerződés kifejezetten licencet ad az Ön számára. A DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY kifejezetten fenntart minden jogot, amelyet jelen REGISZTRÁCIÓ által kifejezetten nem ruház át.
 • A felhasználási jog az ONLINE TANODA WEBLAP, mint egységre vonatkozik, amely alkotóelemei nem különíthetőek el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.

ÖNKÉNTESEK TITOKTARTÁSA

 • A Felek a jelen REGISZTRÁCIÓ során teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos minden információt és adatot üzleti titoknak minősítenek, amelyet a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem hozhat a nyilvánosság vagy harmadik személyek tudomására, kivéve ez alól azokat az információkat és adatokat, amelyek kizárólag valamely Félnek vagy harmadik személynek a tulajdonában vannak.
 • Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a REGISZTRÁCIÓ meghatározott feladataik teljesítése során tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződésben szereplő feladataik teljesítéséhez használják fel és üzleti titokként kezelik, azokat időkorlátozás nélkül harmadik személy tudomására sem szándékosan sem gondatlanul nem hozzák.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések esetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a Jogtulajdonos szolgáltatási szabályzatai, általános szerződési feltételei az irányadóak.

LICENCFELTÉTELEK

DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY License

Az ONLINE TANODA WEBLAP INGYENES OKTATÁSI SEGÉDLETEK ADATBÁZISA első létrehozott weblapja. A https://online-tanoda.webnode.hu/

licenc célja, hogy garantálja a szabad oktatási segédletek anyag másolásának és terjesztésének szabadságát, ezáltal biztosítva a szabad felhasználhatóságát minden felhasználó számára. Ez a licenc, a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY License vonatkozik az INGYENES OKTATÁSI SEGÉDLET ANYAGOK speciálisan kialakított oktatási segédletek - jellemzően A DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY ALAPSZABÁLYÁBAN MEGHATÁROZÓ CÉLOKNAK ÉS CÉLCSOPORTOKNAK -, illetve minden olyan INTÉZMÉNYNEK,ALAPÍTVÁNYNAK,EGYESÜLETNEK, MAGÁNSZEMÉLYNEK aki hasonló képen működnek, amelynek úgy dönt, hogy ezt használja a szerzői jog megjelölésekor. Ön is használhatja, de azt javasoljuk, az alábbi magyarázatok alapján először gondolja át, hogy ez a licenc, számít-e követendő stratégiának.

A szabad OKTATÁSI SEGÉDLETEK megjelölés nem jelenti azt, hogy a FELTÖLTÖTT TANANYAG SEGÉDLETNEK nem lehet ára. Az ONLINE TANODA WEBLAP licencek célja, hogy garantálja a szabad OKTATÁSI SEGÉDLETEK másolatainak szabad terjesztését (és e szolgáltatásért akár díj felszámítását), a forráskód elérhetőségét, hogy bárki szabadon módosíthassa az OKTATÁSI SEGÉDLETEKET, vagy felhasználhassa a részeit új szabad programokban; és hogy mások megismerhessék ezt a lehetőséget. A szerző jogainak védelmében korlátozásokat kell hozni, amelyek megtiltják, hogy bárki megtagadhassa ezeket a jogokat másoktól, vagy bárki mást ezekről való lemondásra kényszerítsen. Ezek a megszorítások bizonyos felelősségeket jelentenek azok számára, akik az OKTATÁSI SEGÉDLETEKET másolatait terjesztik vagy módosítják. Ha valaki például egy ilyen OKTATÁSI SEGÉDLETET másolatait terjeszti, akár ingyen vagy bizonyos összeg fejében, a vonatkozó minden jogot tovább kell adnia a fogadó feleknek. Biztosítani kell továbbá, hogy megkapják vagy legalábbis megkaphassák a forráskódot is, és a jelen dokumentumban szereplő licencfeltételeket is el kell juttatni, hogy tisztában legyenek a jogaikkal. A jogok védelme két lépésből áll: (1) A DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY TAGKÉNT REGISZTRÁL és (2) a jelen licenc biztosításából, amely jogalapot biztosít az ONLINE TANODA WEBLAPON feltöltött OKTATÁSI SEGÉDLET másolására, terjesztésére és/vagy módosítására. Az egyes terjesztők védelmében világossá akarjuk tenni: a szabad terjesztett OKTATÁSI SEGÉDLETNEK nincs jótállás. Ha az OKTATÁSI SEGÉDLETET módosították és továbbadták, akkor mindenkinek, aki a módosított változatot kapja, tudnia kell, hogy az nem az eredeti, így a mások által okozott hibáknak nem lehet hatása az eredeti szerző hírnevére. Végül, a szabad OKTATÁSI SEGÉDLET létét állandóan fenyegetik az oktatási szabadalmak. El szeretnénk kerülni annak veszélyét, hogy a szabad OKTATÁSI SEGÉDLET terjesztői szabadalmat jegyezhessenek be rá, ezáltal saját szellemi tulajdont képezővé tegyék. Ennek érdekében ragaszkodunk hozzá, hogy a OKTATÁSI SEGÉDLET egy változatával kapcsolatban megszerzett bármely szabadalmi engedélynek összhangban kell lennie a jelen licencben taglalt teljesen szabad használattal. Ez a licenc, a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY, meghatározott OKTATÁSI SEGÉDLETEIRE vonatkozik. Ezt a licencet azért alkalmazzuk bizonyos OKTATÁSI SEGÉDLETEKRE, hogy engedélyezhessük a beépítésüket az OKTATÁSI RENDSZERBE is. Amikor egy OKTATÁSI SEGÉDLETET összeszerkesztenek egy OKTATÁSI TANANYAGGAL, a kettő kombinációja jogilag közös munkának, az eredeti OKTATÁSI SEGÉDLET leszármazottjának számít. A DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY feltételek ezért csak akkor engedi az ilyen összeszerkesztést, ha a teljes kombináció is megfelel a közös feltételeknek.

A MÁSOLÁSRA, TERJESZTÉSRE ÉS MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

1. Ez a licenc minden olyan OKTATÁSI SEGÉDLETRE KITERJED AMI INGYENES FELHASZNÁLÁSRA AD JOGOT vagy egyéb programra vonatkozik, amelyhez a szerzői jog tulajdonosa vagy egyéb jogosult fél azt a megjegyzést fűzte, hogy az a jelen DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY (más néven a "jelen Licencben") foglaltak alapján terjeszthető. Minden engedélyezés címzettje Ön. "OKTATÁSI SEGÉDLET" alatt képek,videók,szoftverek stb. és/vagy adatok olyan gyűjteményét értjük, amely úgy lett elkészítve, hogy kényelmesen összeszerkeszthető legyen alkalmazásprogramokkal (amelyek az OKTATÁS TERÜLETEIN HASZNÁLJÁK és az adatok egy részét használják), végrehajtható OKTATÁSI FELADATOK elkészítéséhez. Az alábbiakban a OKTATÁSI SEGÉDLET kifejezés bármely ilyen OKTATÁSI SEGÉDLETRE vagy munkára vonatkozik, a "ÖNKÉNTESEKEN alapuló munka" pedig magát az OKTATÁSI SEGÉDLETEK vagy egy szerzői joggal védett munkát jelenti: vagyis olyan munkát, amely tartalmazza az EGYÉNI SZELLEMI JOGOT vagy annak egy részletét, módosítva vagy módosítás nélkül és/vagy más nyelvre fordítva. (Az alábbiakban a fordítás minden egyéb megkötés nélkül beletartozik a módosítás fogalmába.) Egy munka "Forráskódja" a munkának az a formátuma, amelyben a módosítások elvégzése a legegyszerűbben kivitelezhető.

Egy OKTATÁSI SEGÉDLET esetében a teljes forráskód az általa tartalmazott összes kép,írás,hang stb. forráskódját jelenti, valamint minden hozzá tartozó illesztő fájlt, valamint az OKTATÁSI SEGÉDLET fordítását és letöltését szabályozó dokumentumokat. A jelen Licenc a másoláson, terjesztésen és módosításon kívül más tevékenységre nem vonatkozik, azok a hatályán kívül esnek. Az OKTATÁSI SEGÉDLET használó futtatása nincs korlátozva, illetve a FELHASZNÁLÁS kimenetére is csak abban az esetben vonatkozik ez a szabályozás, ha az tartalmazza a OKTATÁSI SEGÉDLETEN alapuló munka" egy részletét (függetlenül attól, hogy az OKTATÁSI SEGÉDLETEKEN használták-e egy eszközben a megírásához, szerkesztéséhez).

Az OKTATÁSI SEGÉDLET forráskódja módosítás nélkül másolható és bármely adathordozón terjeszthető, feltéve, hogy minden egyes példányon pontosan szerepel a megfelelő szerzői jogi megjegyzés, illetve a garanciavállalás elutasítása; érintetlenül kell hagyni minden erre a szabályozásra és a garancia teljes hiányára utaló szöveget és a jelen licencdokumentumot is el kell juttatni mindazokhoz, akik az OKTATÁSI SEGÉDLETEKET kapják. Felszámítható díj a másolat fizikai továbbítása fejében, illetve ellenszolgáltatás fejében garanciális támogatás is biztosítható.

Az OKTATÁSI SEGÉDLETEK másolatai vagy azok egy része módosítható, amely így az OKTATÁSI SEGÉDLETEKEN alapuló munkát alkot. A módosítás ezután az

 • szakaszban adott feltételek szerint tovább terjeszthető, ha az alábbi feltételek is teljesülnek: a) A módosított munkának magának is OKTATÁSI SEGÉDLETNEK kell lennie. b) A módosított dokumentumokat el kell látni olyan megjegyzéssel, amely feltünteti a módosítást végző nevét és a módosítások dátumát. c) A teljes munkát olyan szabályokkal kell kiadni vagy terjeszteni, hogy annak használati joga harmadik személy részére licencdíjmentesen hozzáférhető legyen, a jelen Licencnek megfelelően. d) Ha a módosított OKTATÁSI SEGÉDLET egy része egy olyan TANKÖNYVRE vagy TANANYAGRA hivatkozik, amelyet egy, az adott részt használó az OKTATÁSI TÖRVÉNYEKNEK MEGFELEL ÉS ADOTT SZAKIRÁNYRA IRÁNYUL, és nem egy SZABADON ÁTADOTT ANYAGRÓL van szó.
 • Ezek a feltételek a módosított munkára, mint egészre vonatkoznak. Ha a munka azonosítható részei nem az OKTATÁSI SEGÉDLETRE alapulnak és független munkákként elkülönülten azonosíthatók, akkor ez a szabályozás nem vonatkozik ezekre a részekre, amennyiben azok külön munkaként kerülnek terjesztésre. Viszont, ha ugyanez a rész az egész részeként kerül terjesztésre, amely a "OKTATÁSI SEGÉDLETEN alapuló munka", akkor az egész munka terjesztése csak a jelen dokumentum alapján lehetséges, amely ebben az esetben a jogokat minden egyes felhasználó számára kiterjeszti a munka egészére tekintet nélkül arra, hogy melyik részt írta ki.
 • E szövegrésznek tehát nem az a célja, hogy mások jogait elvegye vagy korlátozza a kizárólag saját maga által írt munkákra; a cél az, hogy a jogok gyakorlása szabályozva legyen az OKTATÁSI SEGÉDLETEKEN alapuló illetve a gyűjteményes munkák terjesztése esetében.
 • Az OKTATÁSI SEGÉDLET, hogy létrejöjjön egy olyan munka, amely tartalmazza egy adott TANKÖNYV részét, és az ilyen munka terjeszthető az Ön által választott feltételek szerint is, feltéve, hogy ezek a feltételek megengedik a munka szabad módosítását a vásárló saját használatára . A munka minden egyes példányán megfelelően jelezni kell, hogy az OKTATÁSI SEGÉDLETET használja, és hogy a használatot a jelen Licenc szabályozza. Mellékelni kell a jelen Licenc egy példányát. Ha a munka végrehajtás közben szerzői jogi megjegyzéseket jelenít meg, akkor ezek közt szerepelnie kell az OKTATÁSI SEGÉDLET szerzői jogi megjegyzésének is, valamint egy hivatkozásnak, amely a felhasználót a jelen Licenc egy példányához irányítja. Továbbá az alábbiak egyikét biztosítani kell: a) A munka mellé mellékelni kell az OKTATÁSI SEGÉDLET teljes, géppel olvasható forráskódját, jelezve, hogy a (fenti 1. és 2. szakaszoknak megfelelően terjesztett) munkában milyen módosítások történtek; valamint, ha a munka egy, az OKTATÁSI SEGÉDLET összeszerkesztett dokumentum, a teljes névsorát akik előzetesen a munkát folytatták" géppel olvasható MÓDJÁT, ahhoz hogy ÁTALAKÍTHATÓ legyen. A felhasználó módosíthassa az OKTATÁSI SEGÉDLET és utána átszerkeszthesse azt egy olyan módosított formátumban kijelölve, amely tartalmazza az EREDETI OKTATÁSI SEGÉDLETET.

Az OKTATÁSI SEGÉDLETET csak a jelen Licencben leírtaknak megfelelően szabad lemásolni, terjeszteni, módosítani és át adni. Az egyéb módon való másolás, módosítás, terjesztés és át adás érvénytelen, és azonnal érvényteleníti a dokumentumban biztosított jogosultságokat. Mindazonáltal azok, akik a Licencet megszegőtől kaptak példányokat vagy jogokat, tovább gyakorolhatják a Licenc által meghatározott jogaikat mindaddig, amíg teljes mértékben megfelelnek a Licenc feltételeinek.

5. Nem kötelező elfogadnia ezt a szabályozást, hiszen nem írta alá. Ezen kívül viszont semmi más nem ad jogokat az OKTATÁSI SEGÉDLET vagy a származtatott munkák terjesztésére és módosítására. Ezeket a cselekedeteket a törvény bünteti, ha nem a jelen szerzői jogi szabályozás keretei között történnek.

6.Mindezek miatt az OKTATÁSI SEGÉDLETEK (vagy az OKTATÁSI SEGÉDLETEKEN alapuló munka) terjesztése vagy módosítása a jelen dokumentum szabályainak, és azon belül az OKTATÁSI SEGÉDLETEK vagy a munka módosítására, másolására vagy terjesztésére vonatkozó összes feltételének elfogadását jelenti.

Minden alkalommal, amikor az OKTATÁSI SEGÉDLET (vagy az azon alapuló munka) továbbadása történik, az OKTATÁSI SEGÉDLET megkapó személy automatikusan hozzájut az eredeti licenctulajdonostól származó licenchez, amely a jelen szabályok szerint biztosítja a jogot az OKTATÁSI SEGÉDLET másolására, terjesztésére, szerkesztéshez felhasználásra és módosítására. Nem lehet semmilyen módon tovább korlátozni a fogadó félnek az itt megadott jogait. Az OKTATÁSI SEGÉDLET továbbadója nem felelős harmadik személyekkel betartatni a jelen szabályokat.

 • Ha bírósági határozat, szabadalomsértés vélelme, vagy egyéb (nem kizárólag szabadalmakkal kapcsolatos) okból olyan feltételeknek kell megfelelnie (akár bírósági határozat, akár megállapodás, akár bármi más eredményeképp), amelyek ellentétesek a jelen feltételekkel, az nem menti fel a terjesztőt a jelen feltételek figyelembevétele alól. Ha a terjesztés nem lehetséges a jelen Licenc és az egyéb feltételek kötelezettségeinek együttes betartásával, akkor tilos az OKTATÁSI SEGÉDLET terjesztése.

8.Ha például egy ÖNKÉNTES SZEMÉLY AKI KÉSZÍTŐ nem engedi meg egy OKTATÁSI SEGÉDLET jogdíj nélküli továbbterjesztését azok számára, akik közvetve vagy közvetlenül megkapják, akkor az egyetlen módja, hogy eleget tegyen valaki mindkét feltételnek, az, hogy eláll az OKTATÁSI SEGÉDLET terjesztésétől. Ha ennek a szakasznak bármely része érvénytelen, vagy nem érvényesíthető valamely körülmény folytán, akkor az OKTATÁSI SEGÉDLET szakasz fennmaradó részét kell alkalmazni, egyéb esetekben pedig az OKTATÁSI SEGÉDLET egésze alkalmazandó. Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy a szabadalmak vagy egyéb hasonló jogok megsértésére ösztönözzön bárkit is; mindössze meg szeretné védeni a szabad OKTATÁSI SEGÉDLETEK terjesztési rendszerének egységét, amelyet a szabad közreadást szabályozó feltételrendszerek teremtenek meg. Sok ember nagymértékben járult hozzá az e rendszer keretében terjesztett, különféle OKTATÁSI SEGÉDLET, és számít a rendszer következetes alkalmazására; azt a szerző/adományozó dönti el, hogy az OKTATÁSI SEGÉDLET más rendszer szerint is közzé kívánja-e tenni, és a licencet kapók ezt nem befolyásolhatják. E szakasz célja, hogy pontosan tisztázza azt, ami elgondolásunk szerint a jelen licenc többi részének a következménye.

9. Ha az OKTATÁSI SEGÉDLET terjesztése és/vagy használata egyes országokban nem lehetséges akár szabadalmak, akár szerzői jogokkal védett felületek miatt, akkor az OKTATÁSI SEGÉDLET szerzői jogainak eredeti tulajdonosa.

Ezek az újabb dokumentumok az előzőek szellemében készülnek, de részletekben különbözhetnek, hogy új problémákat vagy aggályokat is kezeljenek. A dokumentum minden változata egy megkülönböztető verziószámmal ellátva jelenik meg. Ha az OKTATÁSI SEGÉDLET szerzői jogi megjegyzésében egy bizonyos vagy annál újabb verzió van megjelölve, akkor lehetőség van akár a megjelölt, vagy a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY által kiadott későbbi verzióban leírt feltételek követésére. Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor lehetőség van a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY által valaha kibocsátott bármelyik verzió alkalmazására.

11. Az OKTATÁSI SEGÉDLET más szabad TANANYAG SEGÉDLETEKÉNT, amelynek szerzői jogi szabályozása különbözik, csak akkor építheti be, ha a szerzőtől erre engedélyt szerzett. Abban az esetben, ha az OKTATÁSI SEGÉDLET szerzői jogainak tulajdonosa a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY, akkor a DODEKAÉDER ALAPÍTVÁNY EMAIL címére kell írni(hatizsak0101@gmail.com); néha kivételt teszünk. A döntés a következő két cél szem előtt tartásával fog történni: megmaradjon az INGYENES OKTATÁSI SEGÉDLET TOVÁBBTERJESZTÉSÉN alapuló munkák szabad állapota, valamint segítse elő az ÚJABB OKTATÁSI SEGÉDLET létrehozását, újrafelhasználását és megosztását.

GARANCIAVÁLLALÁS HIÁNYA

MIVEL AZ OKTATÁSI SEGÉDLET HASZNÁLATI JOGA DÍJMENTES, AZ ALKALMAZHATÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTJUK Az OKTATÁSI SEGÉDLET A GARANCIA BIZTOSÍTÁSÁT. AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, Az OKTATÁSI SEGÉDLET A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA, MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. AZ OKTATÁSI SEGÉDLET MINŐSÉGÉBŐL ÉS MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ ÖSSZES KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. HA AZ OKTATÁSI SEGÉDLET HIBÁSAN MŰKÖDIK, A FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK KELL VÁLLALNIA A JAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES MINDEN KÖLTSÉGET. 16. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, SEM AZ OKTATÁSI SEGÉDLET SZERZŐJE, SEM MÁSOK, AKIK MÓDOSÍTOTTÁK ÉS/VAGY TERJESZTETTÉK AZ OKTATÁSI SEGÉDLET A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN, NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A KÁROKÉRT, BELEÉRTVE MINDEN VÉLETLEN, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, AMELY AZ OKTATÁSI SEGÉDLET HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLAT MEGAKADÁLYOZÁSÁBÓL SZÁRMAZIK (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ADATVESZTÉST ÉS A HELYTELEN ADATFELDOLGOZÁST, VALAMINT A MÁS OKTATÁSI SEGÉDLET VALÓ HIBÁS EGYÜTTMŰKÖDÉST), MÉG AKKOR SEM, HA EZEN FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK.